Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)

Informacja sporządzona została w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie: 

1.  Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku, 

2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA). 

3. Informacja o kontrolach planowych w terenie. 

4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264 d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina). 

5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii. 

Pobierz plik (Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.doc) Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej